ពាក្យដកស្រង់របស់​អ្នក​មានសិទ្ធិអំណាច​ទូទៅ

monson

ប្រធាន​ម៉នសុន

គ្មាន​ទិដ្ឋភាព​ណា​ដែល​ស្រស់ស្អាត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​នេះ​ទាំង​មូល ជាជាង​ការ​មើល​ឃើញ​គ្រួសារ​មួយ​កំពុង​តែ​អធិស្ឋាន​ជុំ​គ្នា ។ មាន​អត្ថន័យ​ពិត​នៅ​ពី​ក្រោយ​ពាក្យ​ស្រង់​នេះ​ថា «គ្រួសារ​ដែល​អធិស្ឋាន​ជុំ​គ្នា​ស្ថិត​នៅ​ជាមួយ​គ្នា» ។

បានដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

UchtdorfDFApril08jpg

«យើងគ្រប់គ្នា អាចត្រូវបានដឹកនាំដោយវិញ្ញាណនៃវិវរណៈ និង អំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ »

ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ

អំណាចនៃក្ដីសង្ឃឹមដែលគ្មានដែនកំណត់

ខែវិច្ឆិការ 2008

ប្រធានបទ ៖ សេចក្ដីសង្ឃឹម

hk

ពួកបរិសុទ្ធកម្ពុជានៅក្នុង

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធហុងកុងcircle

វាគឺជាសប្តាហ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅព្រះវិហារ
បរិសុទ្ធហុងកុង

អានបន្ថែម
 

imagesample ការចូលមកស្គាល់
រ៉ូសម៉ារី អិម. វីកស្សុមប្រធាន
អង្គការបឋមសិក្សាទូទៅ
circle

ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​អំណរ​ដែល​បាន​មក​​សាកល
វិទ្យាល័យ រដ្ឋយូថាហ៍ ក្នុង​ទីក្រុង ឡូហ្គែន នេះ ។
ហើយ​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​ក្រុម​ចម្រៀង
​នៅ​ខាង​ក្រោយ​ខ្ញុំ​នេះ ។

អានបន្ថែម
 

victorchinគំនិតខាងវិញ្ញាណអែលឌើរ

វិកធ័រ ជិននៃពួកចិតសិបនាក់  circle

ឧបសគ្គ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឧបសគ្គ​ទាំងឡាយ
​ដែល​រារាំង​យើង​ពី​ការ​បីបាច់​ជីវភាព
​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​របស់​យើង

អានបន្ថែម
 

liggetts កម្មវិធីស្រាវជ្រាវក្រុមគ្រួសារថ្មី

មានជាភាសាខ្មែរ  circle

អែលឌើរ និង ស៊ិស្ទើរ លីហ្គិត ដែល​ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេស ខាង​ផ្នែកពង្សប្រវត្តិ
បាន​រាយការណ៍ថា ឥឡូវនេះ ពួកបរិសុទ្ធ
កម្ពុជា អាច​ប្រើប្រាស់​អក្សរខែ្មរ នៅពេល
ពួកគេ​រៀបចំឈ្មោះ​ជីដូនជីតា​សម្រាប់​ទទួល
ពិធីបរិសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ នៅក្នុង
កម្មវិធី​ស្រាវជ្រាវក្រុមគ្រួសារ​លើអ៊ិនធើរ

ណិត របស់សាសនាចក្របាន​ហើយ ។
កម្មវិធីថ្មី​នេះ ត្រូវបានចាប់ផ្ដើម​ប្រើជាផ្លូវការ

អានបន្ថែម
 

សារ​ដំណឹង​មរមន

mormon_message

ថ្វាយបង្គំជាមួយយើង